Status avfallsprosjektet (oppdatert 16. mai) - varsel om strømbrudd

Her vil det følge oppdateringer ettersom avfallsprosjektet går fremover

Se hovedartikkel for ytterligere informasjon angående prosjektet.

16. mai: Det er nå kun stasjonen ved Haakon Tveters vei 45 og 55 som ikke er ferdigstilt.

Planen for å få disse ferdig er som følger:

  • Entreprenør vil begynne å grave ved disse stasjonen i uke 21 (neste uke). Dette for å forberede omkompling av kabler i bakken.
  • Omkobling av kabler vil skje mandag 27. mai og tirsdag 28. mai.
  • Igjennfylling og arbeid med avfallstasjonen vil gjøres fra mandag 3. juni.

Dette vil ha hovedsakelig to praktiske konsekvenser for beboere:

Først av alt så vil det føre til at strømmen blir utkoplet mandag 27. mai. Dette vil bli varslet separat til de det gjelder per SMS av Hafslund. Vi har fått beskjed om at dette vil innbefatte Haakon Tveters vei 72, 53, 55, 57, 49, 62-66. Det er ikke meldt til oss at det vil bli strømutkopling tirsdag 28. mai.

I tillegg skal det graves ved innkjøringen til den store parkeringsplassen ved t-banelinja. Dette vil føre til redusert veibredde i anleggsperioden. Denne vil bli rundt halvparten av opprinnelig bredde og det vil måtte påberegnes at det vil bli kortere perioder (altså snakk om minutter og ikke timer) hvor det vil være full stopp i inn/ut-kjøring på grunn av graving. Entreprenør skal sikre at biler kan kjøre inn og ut i hele perioden. Arbeidsperioden er antatt vil vare fra uke 21 og med planlagt ferdigstillelse slutten av uke 23 eller starten av uke 24 (med forbehold om grunnforhold).

3. mai: Det gjenstår nå hovedsakelig mindre arbeider for stasjonene i Skøyenåsveien, samt Skøyenkroken 7-9 og avfallstasjonen ved Haakon Tveters vei 60. Det er forventet at disse blir ferdigstilt i løpet av neste uke.

De to avfallsstasjonene ved Haakon Tveters vei 45 og 55 som ble utsatt på grunn av kabler i bakken har nå fått en litt klarere fremdriftsplan. Det er planlagt graving ved disse i uke 21 (fra mandag 20. mai) og kabler vil bli lagt om i helga den 25-26. mai. Det er stor sannsynelighet for at dette vil medføre strømbrudd for beboere i borettslaget da det er både lavspent og høyspent kabler som skal omlegges. Rett etter dette arbeidet er ferdig vil entreprenør starte arbeidet med avfallsstasjonene.

Når disse to avfallsstasjonene er ferdige vil nødvendig dokumentasjon bli sendt kommunen for godkjennelse slik at den nye renovasjonsløsningen kan tas i bruk.

7. april: Neste uke vil det bli hovedsakelig arbeidet med å opparbeide områdene rundt stasjonene i Skøyenåsveien. Stasjonnen foran Skøyenåsveien 15 har vært satt på vent på grunn av en kabeltrase som ligger der hvor brønnen skal settes ned. Denne blir lagt om i neste uke, og det vil bli sprengt og satt ned brønn så snart dette arbeidet er ferdig. Det er GET sin fiberkabel som ligger her og det vil derfor bli nedetid for både internett og tv for alle leiligheter i langblokkene i Skøyenåsveien i neste uke. Det er beregnet at arbeidet vil ta rundt en dag - det vil bli varslet fra GET til berørte beboere. Arbeidet er planlagt utført onsdag og torsdag.

Vi venter fortsatt på omlegging av kabel for stasjonene i Haakon Tveters vei 45 og 55, men den informasjonen vi har fått tilsier at dette vil ta enda noen uker (2 uker å få plan og pris for arbeidet og rundt 3 uker før arbeidet kan starte er forespeilet). Gitt dette ser det ut til at ferdigstilling av prosjektet til 17. mai henger i en tynn tråd...

1. april: Det er nå kun 3 standplasser som ikke har fått plassert avfallsnedkast. Dette gjelder stasjonenen ved Skøyenåsveien 15, samt Haakon Tveters vei 45 og 55. Her er det kabler i bakken som gjør at det tar litt lengre tid. Det arbeides med dette.

Videre vil entreprenør sette kantstein og opparbeide området rundt brønnene.

11. mars: Entreprenør er i rute med tanke på fremdrift. Neste uke vil det bli sprengningsarbeider ved Skøyenkroken 7-9, Skøyenåsveien 18-20 og 23. Ved Skøyenåsveien 32 var det ikke fjell så der er fundament satt ned.

Ellers vil arbeidet fortsette i Skøyenåsveien og det er planlagt oppstart ved punktblokkene Skøyenåsveien 13,15 og 17.

Det vil i tillegg bli levert de resterende avfallsbrønnene til borettslaget.

Ellers har det vært få klager på arbeidene så langt (2 stykker), noe som er svært hyggelig. Styret henstiller beboere som har kommentarer til arbeidene om å ta kontakt med styret slik at vi kan ta det videre med entreprenør

1. mars: De fem brønnen som ble utgravd forrige uke har nå fått fundamentet nedsatt. Disse vil nå bli grovplannert ut og avfallsnedkastene vil bli montert. Sperringer vil deretter bli fjernet. Avfallsnedkastene skal ikke tas i bruk enda.

Videre vil entreprenør starte arbeidet med stasjonene ved Skøyenkroken 7-9, Skøyenåsveien 18-20, Skøyenåsveien 32, og Skøyenåsveien 23.

I arbeidene ved Skøyenkroken 7-9 er det bratt. Ved utgraving til avfallsbrønnen her vil derfor kunne bli perioder der det ikke vil være mulig å kjøre bil helt inn til Skøyenkroken 7. Entreprenør skal forsøke og unngå dette, og skal uansett sikre god tilgang for beboere oppgangen.

Ellers er det ikke vært behov for å sprenge på de avfallsstasjonen som er gravd til nå. Det er dog forventet at det i Skøyenåsveien vil bli spregning da det erfaringsmessig er mer fjell her.

 

22. februar: Entreprenør startet arbeidet 18. februar. Arbeidet har gått relativt fort fremover da det ikke har vært fjell i grunnen og dermed ikke behov for spregning. Frem til nå har stasjonene ved Haakon Tveters vei 84, 68, 60, 48 og Skøyenåsveien 1 blitt utgravd. På grunn av utslag under kabelpåvisning er stasjonene ved Haakon Tveters vei 55 og 45 ikke påstartet enda.

Dessverre ble anleggsområde hvor entreprenør mellomlagrer masser, utstyr og maskiner blitt lagt til område ved Haakon Tveters vei 80, og ikke Haakon Tveters vei 59 som planlagt. 

Fremover er det planlagt mottak av avfallsbrønner til neste uke. Forhåpentligvis kan disse bli plassert direkte ned i de utgravde gropene - noe som gjør at vi slipper å ha fult så mange av de på gressarealene.