Endret: 19 des 2019     Opprettet: 12 des 2019

Interesse for å utvikle OBOS - valg til OBOS representantskap

OBOS representantskap trenger dyktige kandidater som ønsker å bidra til å utvikle OBOS. Kjenner du noen som kunne ønske å bidra, eller hva med å stille selv?

Styret videreformidler brev mottatt fra valgkomiteen til OBOS representantskap. De er på jakt etter dyktige folk som ønsker å bidra til å utvikle OBOS. Se for øvrig vedlagt brev HER  og forslagsskjema HER. Frist for å melde sin interesse er 17. januar 2020.

Brevet gjentas nedenfor:

På OBOS’ generalforsamling 12. mai 2020 skal det velges boende medlemmer til representantskapet. Det skal velges 10 representanter for to år, 1 representant for ett år og 8 vararepresentanter for ett år.  
 
Representantskapet i OBOS møtes seks ganger årlig og skal, i hht. § 13 i OBOS’ vedtekter påse at virksomheten i OBOS skjer i overensstemmelse med gjeldede lover og vedtekter. Representantskapet skal holdes orientert om viktige sider ved driften i OBOS og skal uttale seg før styret fatter vedtak av prinsipiell art. Det er representantskapet som vedtar regler for tildeling av boliger i OBOS, behandler og fremmer innstilling på saker som skal opp på generalforsamlingen, og det er representantskapet som velger OBOS’ styre.  
 
Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne frem til aktuelle kandidater til representantskapet.  
 
Vi ber borettslagene om forslag på kandidater blant andelseierne. Valgkomiteen er opptatt av å sette sammen et aktivt representantskap og ønsker derfor at styrene foreslår engasjerte kandidater blant andelseierne. Det er også viktig for komiteen at det kommer forslag både på kvinner og menn. Styrene bes foreslå kandidater som de vet har interesse i å bidra på møtene.  
 
Komiteen ønsker et bredt sammensatt representantskap som i størst mulig grad gjenspeiler medlemsmassen i OBOS. I tillegg til samfunnsengasjement og interesse for boligpolitikk og byutvikling ser vi også blant annet etter kandidater med erfaring fra blant annet bank og finans og som har kompetanse innenfor IT og det digitale feltet.