22 mar 2019

Sykkelfelt i Haakon Tveters vei Del 2

Styret oppfordret tidligere beboere til å benytte muligheten til å kommentere dette direkte til Oslo kommune. Dette er det flere som har gjort. I tillegg skal noen av styremedlemmene holde ett innlegg i åpen time i bydelen 25 mars. Her følger en opplisting av det som presenteres.

Som sikker flere har fått med seg planlegger Bymiljøetaten sykkelfelt på begge sider av Haakon Tveters vei fra krysset  Vetlandsveien til krysset Skøyenkroken. https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/haakon-tveters-vei-tilrettelegging-for-syklende-og-gaende/

Mandag 18 mars hadde styret møte med Randi Vollmerhaus, Østensjø Arbeiderpartis nestleder og Erling Turtum, Østensjø Arbeiderpartis leder.  Etter en lengre samtale for å høre våre synspunkter ønsket de at vi skal komme mandag 25 mars for å fremme våre synspunkter i åpen time i Østensjø bydelsutvikling, miljø og kulturkomite. Vi takket ja til dette og her er våre synspunkter vi vil fremme:

Styret og beboere ble ganske sjokkerte da vi fikk informasjonsskriv fra Bymiljøetaten vedrørende Sykkelfelt på begge sider av HTV gjennom vårt borettslag. 
Det at naboinformasjon kun var sendt til de med adresse HTV synes vi var merkelig da dette er noe som påvirker hele borettslaget når det gjelder parkering. Det at vi som er et såpass stort borettslag med 597 leiligheter ikke ble involvert i prosessen er skuffende da dette går ut over våre beboere på mange plan noe jeg kommer tilbake til.

Vi stiller oss noen spørsmål om hva som er tatt hensyn til ved dette tiltaket. At det står at dette skal gjennomføres vår/sommer 2019 med en svarfrist 5. april føles provoserende da det virker som om at vi er totalt maktesløse og ikke vil bli hørt uansett hva vår argumentasjon er.

 • Hvilke konsekvensutredninger/ risiko og sårbarhetsanalyser er gjort forut forslag om dette vedtaket? Jobber selv i Oslo Kommune og vi er pålagt ROS analyser hele tiden på HMS og legemiddel osv.
   
 • Har det blitt sett på infrastrukturen rundt dette området? Viser her også til planarbeid Oppsal med flere boliger.  Vi er et borettslag fra 50-tallet med begrenset mulighet for parkering. Vi har etablert så godt det lar seg gjøre også nå 11 ladeplasser på korttid og ca. 20 faste for el-biler. Men vi kan ikke og vil ikke ta av våre grøntarealer da dette er viktig for oss. Det bor mange eldre og andre med handicap i vårt borettslag. Disse er avhengig av hjemmetjeneste, blir hentet på dagsenter samt av taxi til behandling. Hvordan skal det nå bli for disse da det er all stans forbudt i sykkelfelt? Det å få besøk eller at besøkende skal hente sine pårørende medfører også et stort problem. Det virker som om dere er villig til å ofre friheten til de svake for å sikre friheten til de friske.  Finner dette vanskelig å akseptere.
   
 • Finnes en sykkel/gangsti på nedside av t-banen de fleste syklister benytter. Denne har dere selv nevnt men ønsker dette som et tillegg til sykkelfelt i HTV. Vi som bor i borettslaget vet at det er her syklistene sykler da det er kortere ned til Østensjøveien. At dere også velger de letteste løsningene først men utsetter de ekstremt trafikkfarlige områdene eks mellom Vilbergveien og krysset Vetlandsveien/HTV/Oppsalveien fører jo bare til enda flere trafikkfarlige situasjoner da det blir bredt og fint så veldig smalt så bredt igjen. Jeg er vant til at det som er mest utsatt HMS tas først og ikke sist.
   
 • Dersom det ikke lenger blir mulig å parkere i vårt borettslag  som faktisk er et gammelt borettslag fra 50 tallet med det det medfører kan dette føre til tap av leilighetsverdi og verdi forringelse av vår boligmasse. Dette får store konsekvenser både for den individuelle beboer men også som et borettslag, eks. når vi skal ta opp lån og ha sikkerhet. 
   
 • Vi har nå et avfallsprosjekt der vi setter ned brønner. I den forbindelse har entreprenør vært i forbindelse med BYM for parkering forbudt skilt der brønnene er. Fikk da enda en overraskelse når de sier at parkeringsforbud i Skøyenkroken skal utvides og innføre nye strekninger i Skøyenåsveien med parkerings forbudt 8-16. Dvs. at alle veier som omringer vårt borettslag blir parkeringsfrie eller med restriksjoner. Vi har ingen andre steder å gjøre av bilene og vi bor utenfor ring 3. Ikke indre sentrum. Hvor skal de som faktisk trenger bil i hverdagen enten grunnet sykdom eller logistikk rundt en aktiv hverdag med barn og aktiviteter parkere? Innfartsparkeringen på Skøyenåsen t-bane brukes flittig men spørs om ikke denne vil bli ganske full til alle døgnets tider fremover hvis dette vedtaket går gjennom. 
   
 • At det skal anlegges flere fartsdumper og fotgjengeroverganger har vi som borettslag søkt om flere ganger men da fått avslag da BYM ikke har sett dette hensiktsmessig. Å lage sykkelfelt med fartsdumper vil nok ikke senke hastigheten på syklistene erfaring fra Østensjøveien hvor de kjører forbi bilene på innsiden. 
   
 • På vegne av borettslaget og de negative konsekvenser dette får for våre beboere håper jeg at dette innlegget ikke bare legges nederst i bunken men faktisk bli sett på og tatt hensyn til. Håper sykkelfelt gjennom vårt borettslag blir utsatt til det er sett nærmere på konsekvenser og alternativ parkering. Viser til saksframlegg arkivsak 201900042-11 møtet i dag der dette punktet er nevnt i forslag til vedtak men kan ikke se det er utredet.

Og så håper vi at også dette innspillet er med på å få til en beslutning her som alle kan leve med.