15 mai 2015

Innkalling Generalforsamling 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling på Sandgotna Skole 27. mai kl 18:00

TIL ANDELSEIERNE I BORETTSLAGET

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling onsdag 27. mai 2015 kl.18:00

på Sandgotna Skole.

DAGSORDEN:

1. Konstituering

2. Årsberetning fra styret for 2014

Under denne posten vil det også bli anledning til spørsmål/svar om om status for reklamasjoner for pipe med mere.

3. Regnskap for 2014 samt revisors beretning.

4. Innkomne saker

Ved fristens utløp har styret mottatt følgende saker til behandling, alle behøver 2/3 flertall, se også vedlegg:

i) Godkjenning av avtale med Bergen Kommune om makeskifte.

For gjennomføring av reguleringsplan ID 17090000 for Vestparken bydelspark, har Bergen kommune behov for å sikre rettigheter til fremføring av turvei over to arealer beliggende på Storaneset sin eiendom. Turveiens toppdekke vil ha en bredde på ca. 2,5 meter, og ha et slitelag av grus. Storaneset Borettslag har behov for å sikre rettigheter til en tursti som er anlagt over to av Bergen kommunes eiendommer. Turstien er ca. 1,5 meter bred, og har et toppdekke av grus.

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å inngå slik avtale som beskrevet over. Fullstendig avtale vil være tilgjengelig på generalforsamlingen.

ii) Søknad om fasadeendring i 329a

Innsetting av vindu i bod og omgjøring til oppholdsrom samt uttrekking av dør ut i overbygget inngangsparti. Bygging av frittstående bod på baksiden av huset.

Styrets innstilling: Fasadeendringen godkjennes og styret gis fullmakt til å godkjenne tilsvarende saker i fremtiden.

iii) Endring av vei/beplantning i tun 4.

Det tas forbehold om at skriftlig saksfremstilling må være beboerne i hende senest 8 dager før GF, i motsatt fall utgår denne saken ved denne generalforsamlingen.

Styrets innstilling: Saken avvises.

5) Vedlikeholdsplan 2016-2021

Styret vil på generalforsamlingen presentere planlagt vedlikehold og omfang av kapitalbehov fremover.

Styret ønsker i denne omgang en åpen diskusjon om eventuell akselerasjon av planen, men flertallet i styret planlegger for at låneopptak ikke skal være nødvendig.

6) Godtgjørelse til styret 2015-2016 .

Honorar ble endret sist for 3 år siden da det ble satt til kroner 25000 for styremedlemmer og 40000 for styreleder, mens møtehonorar på kroner 500 ikke har vært endret de siste 10 år.

Styret innstiller som i fjor på uendret styrehonorar, men foreslår økt møtehonorar til NOK 650,- per møte.

7. Vedtektsendringer

A: Navnendring fra «Stor-Bergen Boligbyggelag» til «OBOS boligbyggelag»

På bakgrunn av at borettslaget fra fusjonen mellom Stor-Bergen og OBOS pr. 23.9.2014 er tilknyttet OBOS BBL endres navnet «Stor-Bergen» til «OBOS» i de bestemmelser der boligbyggelagets navn er nevnt.

Kap 1-2 (2) Ny ordlyd: «(2) Borettslaget er tilknyttet OBOS boligbyggelag som er forretningsfører

B: Ny bestemmelse i § 3-3:

«(5) Borettslagets krav om å gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av forkjøpsberettigede skal settes frem skriftlig for avhenderen og erververen av andelen, eller for eiendomsmegler eller eventuelt fullmektig som har hatt ansvaret for salget.»

Styret er positiv til forslagene.

8. Valg av styrerepresentanter og vararepresentanter

I år er det representantene fra tun 2 og tun 4 som er på valg, og samtlige vara.

Forslag blir lagt frem fra tunene på møtet.

9. Valg av delegat m/vararepr. til generalforsamlingen i Obos – StorBergen

Det foreslås at styreleder velges, med nestleder som vara.

Dersom du ikke har anledning til å møte, kan du la deg representere ved skriftlig fullmakt til en annen person. Ingen kan være fullmektig for mer enn én - 1 - andelseier.

13. mai 2015,

Dag Håkon Myrdal - styreleder