Oppslagstavle

Styret i Stallerudveien Borettslag

April 2019

E post: styret@stallerudveien119.no

Styret informerer

Status løpende drift og vedlikehold.

Renovasjon:

Vi har flere tilfeller i vinter opplevd at det har vært uregelmessigheter ved henting av søppel fra Oslo REN. Fint hvis du som beboer melder fra straks dere registrerer at beholderne er i ferd med å fylles opp. Du kan melde fra til Oslo REN via · telefon: 23 48 36 50 (08:00-15:35) · e-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

· SMS: Send «REN adresse avfallstype» til 2401

Asfaltering av adkomstvei

Styret har besluttet å akseptere tilbud fra Vaktmesterkompaniet på asfaltering av adkomstveien. Denne er i dårlig forfatning. Det er bestilt et relativt omfattende arbeid basert på at all løs, krakelert asfalt fjernes og det asfalteres med dobbel tykkelse i bakkens nedre del. Alt dette for å forlenge holdbarheten. Kostnaden deles med Boligbygg/Stallerudveien 121. Oppstart er ventet på ettersommeren 2019.

Skifte av vaktmesterselskap

Etter en del misnøye med oppfølgingen fra vaktmesterselskapet, har styret besluttet å skifte til Smart Vaktmester service. Avtale er inngått og de overtar vaktmesterfunksjonen fra 01.07.2019.

Vi kommer tilbake med oppslag om kontaktinfo, rutiner m.m.

HMS

Rømningsveier

Det er fremdeles noen andelseiere som benytter svalgangene til oppbevaring av utemøbler o.a. Styret vil følge opp arbeidet med å holde rømningsveiene frie for møbler og annet utstyr. Byggets svalganger er rømningsvei og det er ikke tillatt å oppbevare noe som helst på svalgangen.

I forbindelse med at vindusprosjektet starter opp i slutten av måneden, er det veldig viktig at svalgangene ryddes slik at håndverkerne har grei adkomst. Bakgården vil bli benyttet som rigg/lagerplass i f m vindusutskiftningen. Svalgangen i 1 etasje må derfor ryddes umiddelbart.

UTSKIFTNING AV VINDU/BALKONGDØR

Dette arbeidet starter opp i slutten av april. Det vises i den forbindelse til den informasjon som blir gitt av Selvaag Prosjekt. Alle andelseiere må sørge for å få med seg denne informasjonen.

GET – TV/INTERNETT

Det er fremlagt en sak til behandling på årets generalforsamling vedrørende internett/fiber i Borettslaget.

Styret har hatt dialog med GET og styret ønsker å gå for en løsning med kollektivt bredbånd til 50Mbps, uendret TV pakke, inkludert Start 50 poeng. Bindingstid på denne avtalen er 36 måneder. Avtale er betinget av vedtak på årets GF og endelig avtale inngås først etter årets generalforsamling.

Møteplan styret:

Styret har berammet følgende møter:

Generalforsamling 25.04.2019

Styret ønsker alle beboere en riktig god påske.

E post: styret@stallerudveien119.no

STYRET INFORMERER / DESEMBER 2018

Status løpende drift og vedlikehold.

Renovasjon:

Vi har flere ganger opplevd at det har vært uregelmessigheter ved henting av søppel fra Oslo REN. Fint hvis du som beboer melder fra straks dere registrerer at beholderne er i ferd med å fylles opp. Du kan melde fra til Oslo REN via * telefon: 23 48 36 50 (08:00-15:35) * e-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

* SMS: Send «REN adresse avfallstype» til 2401

Transformator i heishus:

Vi opplevde i november heisstopp etter vanninntrenging i heishuset. Dette skyldtes et strømbrudd som stoppet pumpe som er plassert i overvannskummen. For å forhindre at dette skal gjenta seg vil vi plassere transformatoren for heisen høyere oppe på veggen.

VVS Kontroll:

Etter gjennomført VVS kontroll, ble det avdekket svanker i avløpsrøret ved garasjen. Spyling er bestilt. Dette har ennå ikke medført problemer for oss, så styret avventer med eventuell utbedring.

Tilbud på nye postkasser:

Styret har innhentet tilbud på nye postkasser. Bestilling og montering avventes.

Ny hjemmeside:

Styret er i ferd med å legge over hjemmesiden vår fra www.stallerudveien119.no til hjemmeside gjennom OBOS/Her bor vi.

HMS

Utdeling av røykvarslere og slukkeutstyr:

I samarbeid med Norsk Brannvern er de aller fleste leilighetene inspisert og det er fordelt nye røykvarslere og slukkeutstyr. Det gjenstår fremdeles noen få leiligheter som ikke har vært

tilgjengelige for befaring. Det er viktig at alle andelseiere samarbeider med styret og NB for felles sikkerhet.

Varsling/sirener:

Det er nå montert flere sirener på byggets østfasade slik at varslingen skal høres i alle leiligheter.

Rømningsveier:

Det er fremdeles noen andelseiere som benytter svalgangene til oppbevaring av utemøbler o.a. Styret vil følge opp arbeidet med å holde rømningsveiene frie for møbler og annet utstyr. Byggets svalganger er rømningsvei og det er ikke tillatt å oppbevare noe som helst på svalgangen.

Rehabiliteringsarbeider vestfasaden – samspillsavtale med Selvaag Prosjekt AS

Det ble avholdt en ekstraordinær generalforsamling den 01.12.2018. Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag om utskiftning av vinduer og balkongdører på byggets vestfasade samt lufteventil. Styret har besluttet å dele opp de resterende rehabiliteringsoppgavene over flere år for å begrense den økonomiske belastningen for andelseierne.

Etter vedtak på generalforsamlingen starter arbeidene opp i 2 kvartal 2019.

Møteplan styret:

Styret har berammet følgende møter:

Styremøte 29.01.2019 kl. 17:15

Styremøte 20.02.2019 kl. 17:15 (Årsregnskap 2018)

Styremøte 21.03.2019 kl. 17:15

Styret ønsker alle beboere en riktig god jul og et godt nytt år.

*****************************************************************************************************STYRET INFORMERER NOVEMBER 2018

Status løpende drift og vedlikehold.

Renovasjon:
Det har vært problemer med henting av søppel den siste tiden, med det resultat at søppelbeholderne har blitt overfylte. Dette skyldes problemer som OSLO REN hadde med søppelbilen. Dette skal nå være løst.

Parkering/snuplass for renovasjonsbil:
Vi må igjen minne om at det er parkeringsforbud alle steder utenom de gjesteparkeringene som vi har ved inngangspartiet på nordsiden av bygget. Dersom det parkeres slik at renovatøren ikke kan snu på den skraverte plassen, så reiser de videre uten å ta med vår søppel. Styret arbeider med å engasjere et parkeringsselskap til å følge opp at gjeldende parkeringsbestemmelser overholdes. Boligbygg i S 121 har tilsvarende planer.

Rydding av småskogen mot vest:
Styret planlegger å få ryddet i småskogen mot vest, i skråningen fra veien. Det er innhentet tilbud på arbeidet men dette er ennå ikke bestilt.

HMS
Utdeling av røykvarslere og slukkeutstyr:
I samarbeid med Norsk Brannvern er de aller fleste leilighetene inspisert og det er fordelt nye røykvarslere og slukkeutstyr. Det gjenstår noen få leiligheter, disse blir fulgt opp i disse dager. Det er viktig at alle andelseiere samarbeider med styret og NB for felles sikkerhet.

Varsling/sirener:
For at alle leiligheter skal kunne høre sirenene, er det under montering noen flere sirener på byggets østfasade. Det vil bli foretatt testing straks dette arbeidet er sluttført.

Rømningsveier:
Rasmus og Mariann i styret vil følge opp arbeidet med å holde rømningsveiene frie for møbler og annet utstyr. Byggets svalganger er rømningsvei og det er ikke tillatt å oppbevare noe som helst på svalgangen.

Støy fra leiligheter:
Styret har mottatt klage på støy fra noen leiligheter. Dette er svært sjenerende for de berørte naboer og vi anmoder alle om å ta nødvendig hensyn til naboene. Styret følger opp de mottatt klager.

Rehabiliteringsarbeider vestfasaden – samspillsavtale med Selvaag Prosjekt AS
Styret har besluttet å dele opp de resterende rehabiliteringsoppgavene over flere år.
Det er berammet ekstraordinær generalforsamling den 29.11.2018 for behandling av denne saken. Styret innstiller til generalforsamlingen at det i denne omgang foretas utskiftning av balkongdører og stuevindu mot balkong samt lufteventil. Etter råd fra Selvaag Prosjekt AS er resterende betongrehabilitering på vestfasaden med tilhørende arbeider, utsatt til 2021.
Det blir sendt ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling til alle andelseiere. Vi oppfordrer andelseierne å stille opp på generalforsamlingen.

Møteplan styret:
Neste styremøte ble berammet til 06.12.2018

*********************************************************************************************************
MANGLENDE SØPPELTØMMING STALLERUDVEIEN 119
Publisert 30.10.2018

Søppelbeholdere for retsavfall ble ikke tømt på torsdag som var.
Det er sendt avviksmelding til Reno hver dag siden torsdag.
De har hatt tekniske problemer med flere biler, så dette er årsaken.
Vi håper at søppelet blir tømt så fort som overhodet mulig.

Mvh Styret

*******************************************************************************************************
VIKTIG INFO OM PARKERING I STALLERUDVEIEN 119
Publisert av Styret den 01/10/2018


Det siste året har det blitt mange flere biler, både i Stallerudveien 119 og i Stallerudveien 121.

Etter klager fra Renovasjonsetaten og diverse veiarbeids- og anleggstransportører, er det behov for å begrense parkering på steder som ikke er parkeringsplasser tilhørende vår blokk. Beboere i nr 121 har også reagert på at mange fra blokka vår parkerer på deres plasser, og har tatt dette opp med Boligbygg.

Stallerudveien 119 disponerer gjesteparkeringsplassene utenfor hovedinngangen i vår egen blokk, i tillegg til garasjeplasser i vår garasje.

Det er ikke tillatt å parkere nedover i bakken mot svingen da dette hindrer framkommelighet for større biler samt måke -og strøbiler om vinteren.

Ekstra snømåking og søppeltømming belastes borettslaget, og dette er noe vi absolutt prøver å unngå!

Det skal IKKE parkeres foran nedgravde søppelcontainere utenfor blokka vår!! Renovasjonsetaten tømmer ikke søppel hvis de ikke kommer til!!

Parkeringsplasser mellom Stallerudveien 119 og Stallerudveien 121 tilhører Boligbygg, og det parkeres på eget ansvar her.

Vi har noen ledige garasjeplasser enda for de som ønsker seg fast plass. Mer info om dette ligger på vår hjemmeside www.stallerudveien119.no . Det er Obos som administrerer utleie av disse plassene, og per dags dato er månedsleien 500,- per garasjeplass + administrasjonsgebyr.

Det vil skiltes med «Parkering Forbudt» på de stedene det er behov for dette, og biler som står feilparkert vil bli borttauet for eiers regning.Mvh Styret*******************************************************************************************************

Styret informerer Aug 2018
Publisert av Styret den 03/09/2018
Styret i Stallerudveien Borettslag

E post: styret@stallerudveien119.noStyret informerer

Status løpende drift og vedlikehold.Vaktmester:

Det er inngått ny vaktmesteravtale med Vaktmesterkompaniet, fellesavtale inneholdende både vaktmestertjenester og renholdstjenester.Lås inngangsdør:

Vi har tidligere hatt litt problemer med låsen på hovedinngangsdøra da denne har blitt slitt etter bruk. Styret sørger for at vaktmester alltid har en sylinder tilgjengelig fslik at ny sylinder kan settes inn raks dersom den gamle svikter.Renhold av søppelbeholdere:

Styret har sagt opp avtalen om renhold av de gamle søppelbeholderne og inngått avtale med et annet firma om rengjøring av søppelbeholderne.Snuplass for renovasjonsbil:

Snuplass til renovatør er tydelig skiltet med parkering forbudt både ved skilt på trafo og merket i asfalten. Dersom renovatør ikke får benyttet denne plassen, vil de ikke tømme søppelbeholderne.Asfaltering gårdsplass:

Styret har akseptert tilbud fra Vaktmesterkompaniet om asfaltering av gårdsplassen. Dette arbeidet vil utføres snarlig. Beboerne varsles på forhånd.HMS

Styret har mottatt rapport etter Norsk Brannverns befaring. Det er nødvendig å få tilgang til de leiligheter som ikke ble befart under den ordinære kontrollen, samtidig må alle svalganger ryddes helt for møbler og annet utstyr. Dette er rømningsvei for alle leilighetene i alle etasjer.

Rehabiliteringsarbeider vestfasaden – samspillsavtale med Selvaag Prosjekt AS

Som tidligere meddelt og vedtatt i vedlikeholdsplanen, har styret satt i gang arbeidet med planlegging av rehabilitering av vestfasaden. Styret planlegger å fremlegge forslag om rehabilitering av vestfasaden til behandling på en ekstraordinær generalforsamling i løpet av oktober/november 2018.

Møteplan styret:

Neste styremøte ble berammet til 26.09.2018


*****************************************************************************************************
STATUS OVER UTFØRT VEDLIKEHOLD/REHABILITERING SIDEN 2015

Publisert av Styret den 13/06/2018
Status over utført vedlikehold/rehabilitering siden 2015

Med bakgrunn i bygningens levealder startet styret i 2015 med en høyst nødvendig vedlikeholdsplanlegging med det mål å redusere vedlikeholdskostnader i årene fremover og tilpasse bygningsmassen med utstyr til dagens krav og forventninger. Som vi alle forstår, er det økonomisk gunstig for andelseierne å utføre vedlikehold og utbedringer etter en langsiktig plan i stedet for drive akutte reparasjoner etter at bygningsskader har oppstått. Dette gir bedre økonomi samt en mer forutsigbar utvikling i forhold til borettslagets kostnadsstruktur og nivå på fellesutgiftene.

Styret har hatt god bistand fra Selvaag Prosjekt AS i arbeidet med vedlikeholdsplanleggingen. Borettslagets generalforsamling 17.09.2015 vedtok enstemmig styrets forslag om å legge vedlikeholdsplanen til grunn for borettslagets drift fremover. Vedlikeholdsplanen har dannet et godt grunnlag for styrets arbeid i forhold til drift og vedlikehold av Stallerudveien 119 BRL.

Styret har i den forbindelse utarbeidet denne oversikten og utførte vedlikeholdsoppgaver siden 2015 samt planlagte oppgaver fremover. Vi antar at dette vil ha god informasjonsverdi både for borettslagets andelseiere og nye andelseiere som vurderer å kjøpe leilighet i Stallerudveien 119 BRL.

I tillegg til de løpende vedlikeholdsoppgaver som er fulgt opp har styret gjennomført følgende:

Bestilt tilstandsvurdering fra Selvaag Prosjekt AS av blokka pga. et enormt etterslep av manglende vedlikehold
Korrekt fordeling av kostnader til drift og vedlikehold av felles adkomstvei med S 121
Reforhandlet og tilpasset gamle kostbare avtaler med leverandører og inngått nye etter hvert
Skiftet det elektriske anlegget i garasjen da det eksisterende var direkte brannfarlig
Montert brannvarslingsanlegg i garasjeanlegg, oppgang og svalganger (det vil det bli montert ytterligere 6 sirener på svalgangene) med varsling til sikkerhetsselskap
Inngått avtale om årlig kontroll av pulverapparater og skifte av batterier
TV-kontroll og rensing av spillvannsledninger i fellesanlegget og merking av alle stoppekraner
Skiftet forretningsførsel til OBOS, bedre profesjonalitet og mer tilpassede tjenester
Montert overvåkningskameraer over alle innganger til blokka pga. tyverier
Drenert langs blokka mot Østmarka grunnet vannlekkasjer og anlagt utvendig pumpe-kum pga. store mengder vann som renner ned fra Østmarka, forhindre ytterligere skade på bygningen/garasjekjelleren
Sikret fjellet mot Østmarka og fått Oslo kommune til aktivt å vurdere risikoen for ras/utgliding samt sikre kampe-sten i skråningen
Rehabilitert blokkas fasade mot Østmarka med skifte av nytt belegg på svalgangene og fasade mot nord og syd med bytte av vinduer (også i begge oppganger)
Ny sensorstyrt Led-belysning i kjellerganger og oppgang
Skiftet til ny heis
Oppgradert veibelysningen fra nederst i bakken og til Stallerudveien 121
Utvidet hoved-tavlen i El-rommet da kapasiteten var for liten
Skiftet motor til ventilasjonsanlegget i alle leiligheter
For tiden dreneres vestsiden grunnet vannlekkasjer i nedre kjellerplan og det anlegges samtidig nedgravde avfallscontainere mot syd, fasade langs bakkeplan og skader i bod området utbedres
Etablere infrastruktur for lading av El/ladbare hybrid biler i garasjen
Gårdsplassen skal asfalteres i høst


Det gjenstår rehabilitering av vestfasaden og asfaltering av hele veien. Når det gjelder asfaltering av hele veien så har vi avtale med Boligbygg som forvalter Stallerudveien 121 at kostandene skal fordeles likt mellom Boligbygg og oss.

I forbindelse med planlagt rehabilitering av vestfasaden, ser vi også på vinduer og balkongdører. Det vil i denne forbindelse bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Styret ønsker et større oppmøte på generalforsamlingene enn det vi har erfart så langt.

Borettslaget eier også barskogen i skråningen ned mot høyblokkene. Dette området er ikke ivaretatt på noe som helst måte, så her planlegges det etter hvert å tynne ut underskogen.

Som dere helt sikkert forstår av denne orienteringen, har styret stort fokus på vedlikehold og opprettholdelse av byggets verdi med en forutsigbar kostnadsutvikling, til beste for borettslagets andelseiere.Oslo, 13.06.2018

******************************************************************************************************

Styret informerer mai 2018
Publisert av Styret den 29/05/2018
Styret i Stallerudveien Borettslag

Mai 2018

E post: styret@stallerudveien119.noStyret informerer

Status etablering av nedgravde søppelcontainere.

Det vises til vedtak på ordinær generalforsamling. Arbeidene planlegges påbegynt med det første og de avsluttes i løpet av juni 2018.Status drenering av vestfasaden:

Dette arbeidet er bestilt og vil bli utført parallelt med de nye søppelcontainerne. Utbedring av vegg i bod som er skadet av vann fra vanninsig vil bli utbedret straks de utvendige arbeidene er avsluttet. Vi har mottatt nabovarsel fra naboene i vest.Etablering av infrastruktur for lading av El-bil og ladbar hybrid:

I henhold til vedtak fra ordinær generalforsamling vil det bli etablert plasser med mulighet for å andelseier å etablere sin egen ladestasjon i garasjen. Dersom noen har, eller vurderer å anskaffe EL bil eller ladbar hybrid, har vår leverandør tilbud på ladebokser som monteres samtidig med at det utfører arbeid med infrastrukturen i garasjen. Ta kontakt med styret raskt dersom det er aktuelt for deg å lade el/hybrid i garasjen.Garasjevask:

Syret har bestilt garasjevask. Biler og utstyr i garasjen må i den forbindelse fjernes. Det blir satt opp egne oppslag med varsling om tidspunkt.HMSBrannvarsling:

Styret har bestilt 6 nye varslere for montering utenfor leielighet 7 eller 8 slik at alle i blokka vil kunne høre varslingen..Årlig brannrunde:

Det blir gjennomført brannrunde med sjekk av slukke- og varslingsutstyr og generell rådgivning i alle leiligheter enten 28.05 eller 05.06.2018. Alle leiligheter skal sjekkes og dere plikter å gi representanten fra Norsk Brannvern adgang til leiligheten for nødvendig inspeksjon.

Problem med lås hoveddør

Styret har byttet låskasse i hoveddør. Det planlegges å sette opp en egen nøkkelboks, slik at lås/nøkkel ikke slites unødvendig ved at døren åpnes mot deg ved bruk av nøkkelen i låsen.Underskog mot vest

Styret planlegger å rydde litt i underskogen mot vest. Dette området har ikke blitt vedlikehold på mange år.Asfaltering

Det arbeides med å innhente tilbud på asfaltering, i første omgang av gårdsplassen, men etter at arbeidene med drenering og nye søppelbeholdere er avsluttet, planlegges også felles adkomstvei med S 121 asfaltert.Rutiner ved bruksoverlating/fremleie

Styret minner om at fremleie/utleie av leiligheter i borettslaget først kan skje etter nødvendig godkjennelse fra styret.Postkasse skilt

Postkasseskiltene er veldig forskjellige, noen er tapet over osv. Styret vil sørge for at dette skal fremstå ensartet for fremtiden. Der hvor det er behov for nye navneskilt, vil styret sørge for at andelseierne mottar skjema hvor de skriver ned hvilke navn de skal ha på postkassen. Nye skilt vil da bli bestilt for borettslagets regning.Møteplan 2018

Neste styremøte:

Onsdag 20.06.2018


******************************************************************************************************

Styret informerer mars 2018
Publisert av Styret den 31/03/2018
Styret i Stallerudveien Borettslag

Mars 2018

E post: styret@stallerudveien119.noStyret informerer

Status vedlikehold vei og trapp/gangvei, kostnadsdekning fra S 121.

Styret har blitt enige med Boligbedriften Oslo kommune (S121) om fordeling av kostnadene knyttet opp mot adkomstvei/kjøreveien og trapp/gangvei.

Dette går i hovedsak ut på at hver av partene dekker sine direkte kostnader til strømforbruk/lys adkomstvei (S119) og kostnader strøm/lys for trapp og gangvei (S121). Øvrige kostnader knyttet til adkomstvei og trapp/gangvei fordeles 50/50.Nabovarsler fra Stallerudveien 89-95 og Stallerudveien 121:

Stallerudveien 89 – 95 planlegger nye balkongrekkverk på vestfasaden. Styret vurderer dette ikke å berøre oss i S 119. Stallerudveien 121 skal legge nytt tak. I den forbindelse må vi regne med noe ekstra trafikk/støy som da vi la nytt tak på vår blokk.Utvidelse hoved-tavle:

Styret har akseptert tilbud fra Elektro Nettverk på utvidelse av hoved-tavle. Dette er vurdert som absolutt nødvendig da vi ikke har flere ledige kurser til bruk i fellesarealene.Vask/høytrykksspyling svalgang/garasje:

Styret planlegger å gjennomføre høytrykksspyling/vask av svalgangene og garasjen i april/mai. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når dato er fastsatt.Leie av Container:

Styret vil bestille container som beboerne kan benytte for å bli kvitt saker som skal kastes. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt. .HMS

Evakuerings sted:

I dag er det merket evakuerings sted ved byggets sydside. Erfaring etter at brannalarmen ble utløst er, at de aller fleste samlet seg ved inngangspartiet i stedet.

Styret sørger derfor at evakueringsstedet flyttes til byggets inngangsside ved hjørnet av søppelrommet. Vaktmester flytter skiltet som anviser samlingssted ved evakuering.Brannvarsling:

Erfaring etter at brannvarsler ble utløst på nattestid var at det var mange av beboerne som ikke hørte denne. Det i dag montert varsler på svalgangsiden i hver andre etasje.

Styret innhenter tilbud på montering av varsler på svalgang siden, med en i hver av de etasjene som i dag ikke har varsler. Disse monteres syd for midten av blokka.Årlig brannrunde:

Styret planlegger fra og med 2018 at det gjennomføres en årlig brannrunde i fellesarealer og i den enkelt leilighet. Det innhentes tilbud fra aktuelle firmaer.Det skal tas opp 2 saker utenom de ordinære sakene på ordinær generalforsamling 24 april.1. Søppelcontainere

Styret innstiller overfor generalforsmalingen at søppelcontainere av typen METRO anskaffes i h h t tilbud fra Steinbakken/Selvaag Prosjekt AS. Plassering ønskes langs byggets sørvegg. Det vil bli gitt ytterligere informasjon om denne løsningen på generalforsamlingen.2. Lading El biler

Styret innstiller ovenfor generalforsamlingen at det leveres og monteres infrastruktur for tilrettelegging av lading av EL biler. Styret undersøker mulighet forstøtteordninger som kan benyttes.

Rutiner ved bruksoverlating/fremleie

Styret minner om at fremleie/utleie av leiligheter i borettslaget først kan skje etter nødvendig godkjennelse fra styret.Møteplan 2018

Generalforsamling 2018:

Tirsdag 24.04.2018 på Skullerudstua

******************************************************************************************************

Hjem
Nyttig info
Styret
Oppslagstavla
Husordensregler
Brannsikkerhet
Styret informerer/Januar 2018
Publisert av Styret den 01/02/2018
Styret i Stallerudveien Borettslag

Januar 2018

E post: styret@stallerudveien119.noLøpende drift og vedlikehold.

Skifte til LED pærer på svalgang:

Vaktmester vil skifte til LED pærer etter hvert som pærer må skiftes.

Heis:

Heisen fungerer nå uten noen form for driftsproblemer. Innkjøringsperioden er over og vi forventer høy driftsstabilitet. Utrykning fra Kone kan kun bestilles av styret ved Bente eller Kirsten.

Skifte av ventilasjonsvifter:

Styret har satt i gang et arbeid med å skifte de eldste ventilasjonsviftene i leilighetene. Dette utføres i løpet av vinter/vår 2018. Tidspunkt avtales med den enkelte andelseier og det er viktig at serviceteknikeren Øyvind Danielsen gis tilgang til leiligheten på det tidspunkt som blir avtalt. Inneværende uke (uke 5/18) utføres dette i 6 etasje.

HMS.

Det er registrert lagring av sykkel og vaskemaskin i garasjen. Dette er hensatt på en plass som for tiden ikke er utleid. Vaktmester vil sørge for å få dette fjernet. Han varsler eventuell eier ved å sette lapp på gjenstandene med rimelig tid før dette fjernes.

Styret har også registrert at svalgangene i økende grad blir benyttet til lagring av større gjenstander noe som hindrer adkomst/tilgjengelighet på svalgangene. Svalganger er bl.a. rømningsvei fra leilighetene. Styret anmoder andelseierne at dette fjernes med begrunnelse i HMS reglene for borettslaget.

Det er nettopp montert nytt anvisningsskilt av rømningsvei i 1 etasje mot syd. Arbeidet med ytterligere skilting av rømningsveier vil skje i løpet av den nærmeste fremtid.

Viktig å peke at heisen ikke skal benyttes som rømningsvei.

Rutiner ved bruksoverlating/fremleie

Styret minner om at fremleie/utleie av leiligheter i borettslaget først kan skje etter nødvendig godkjennelse fra styret.

Møteplan 2018

Følgende styremøter er berammet:

Mandag 26.02.2018 kl 19:00

Tirsdag 20.03.2018 kl 17:15

Generalforsamling 2018:

Tirsdag 24.04.2018 på Skullerudstua

Andelseiere som ønsker å fremme saker for behandling på ordinær generalforsamling 2018 bes legge forslag i styrekassen eller sende dette til styrets mailadresse: Stallerudveien119@styrerommet.net innen 25.02.2018

**********************************************************************************************************

Styret informerer/Desember 2017
Publisert av Styret den 20/12/2017
E post: styret@stallerudveien119.no

Styret informerer

Løpende drift og vedlikehold.

Jordfeil – gatebelysning:

Elektronettverk har utbedret jordingsfeil i gatebelysningen. Arbeidet er avsluttet og kostandene deles med Boligbygg (S121).

Stoppekran for stigerør 10:

Stoppekranen for stigerør for leilighetene nr. 10 oppover i etasjene er skiftet og plasseringen endret for enklere tilgang.

Stoppekran for utekran:

Stoppekran for utekran var plassert i en privat bod. Denne er nå flyttet slik at den er tilgjengelig.

Justering dørpumpe rømningsvei:

Dørpumpa på rømningsveien i trappehuset mot syd er nå strammet slik at døra lukkes automatisk.

Problem med heis:

Vi har ved noen anledninger i det siste opplevd heisstopp. Dette skyldes at grus fra strøing på vei/gårdsplass blir dratt inn i inngangspartiet og steinene har festet seg i skinne for heisdør. Dette stenger for heisdøren slik at heisen stopper.

I slike tilfeller må KONE starte opp heisen igjen. Utrykning fra Kone kan kun bestilles av styret ved Bente eller Kirsten.

Styret vurderer ytterligere/andre matter og jevnlig feiing både innvendig og utvendig.

Skifte av ventilasjonsvifter:

Styret har satt i gang et arbeid med å skifte de eldste ventilasjonsviftene i leilighetene. Dette utføres i løpet av vinter/vår 2018. Tidspunkt avtales med den enkelte andelseier og det er viktig at serviceteknikeren Øyvind Danielsen gis tilgang til leiligheten på det tidspunkt som blir avtalt.

HMS

Viktig å peke at heisen ikke skal benyttes som rømningsvei. Styret har bestilt skilting på svalgangene med anvisning av rømningsvei, dvs. kun trappegangen mot syd.

Rutiner ved bruksoverlating/fremleie

Styret minner om at fremleie/utleie av leiligheter i borettslaget først kan skje etter nødvendig godkjennelse fra styret.

Møteplan 2018

Følgende styremøter er berammet:

Mandag 29.01.2018 kl. 17:15

Mandag 26.02.2018 kl 19:00

Generalforsamling 2018:

Tirsdag 24.04.2018 kl 18:30.

Andelseiere som ønsker å fremme saker for behandling på ordinær generalforsamling 2018 bes legge forslag i styrekassen eller sende dette til styrets mailadresse: Stallerudveien119@styrerommet.net

Styret ønsker alle beboere en riktig god jul og et godt nytt år

******************************************************************************************************

Styret informerer / Oktober 2017
Publisert av Styret den 25/10/2017
E post: styret@stallerudveien119.noStyret informerer

Løpende drift og vedlikehold.

Lysarmatur i oppgangen er skiftet og utstyrt med sensorer. Det er montert etasjeskilt i hver etasje i begge trappeløp.

Styret har mottatt tilbud fra Elektro Nettverk vedrørende utbedring av gatebelysningen. Dette er nødvendig siden belysningen fungerer dårlig og anlegget er utdatert med problemer å skaffe reservedeler. Det er registrert en jordfeil i anlegget til gatebelysningen.Garasjeleie m/kontrakt.

For ettertiden vil garasjeplassene leies ut gjennom OBOS. OBOS ordner med kontrakt og tildeling. Dersom du ønsker å leie garasjeplass, er det bare å ta kontakt med Anita Eriksson i OBOS, mail: anita.eriksson@obos.no.Utsatt garasjevask.

Garasjevask og vask av svalganger var planlagt utført i høst, men utsettes til våren 2018.Hundehold.

Styret har mottatt klager på hundehår og noe tilgrising av hunder på svalganger/fellesareal. Vi har forståelse for at dette kan være til sjenanse for naboene og anmoder alle hundeiere om å sørge for å feie og rydde etter egen hund.HMS:

HMS ansvarlig, Kirsten vil sende ut rundskriv med påminnelse om skifte av batteri i røykvarsler og ettersyn av pulverapparat sendes i november måned. Samtidig gis informasjon om komfyrvakt og mulighet for sikkerhetsutstyr i forhold til kaffetrakter m.m.Utskiftning av heis:

Heisen er fremdeles ustabil noe som har medført flere utrykninger fra servicepersonell fra Kone. Styret anser at dette er normale oppstartsproblemer men minner om at andelseierne viser nødvendig forsiktighet ved bruk av heis spesielt ved inn/utflytting og oppussing. Heisen stanser ved bl.a. overbelastning.Fremtidig vedlikehold

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2018 og videre vedlikeholdsplanlegging, arbeider styret med følgende vedlikeholdsoppgaver:Betongrehabilitering av garasjeanlegg og reparasjon av gipsvegger: Avventes, utføres tidligst i 2019.
Asfaltering av vei og gårdsplass: Utføres i 2018-2019 etter avsluttet prosjekt med nedgravd søppelanlegg.
Fasaderehabilitering av vestfasaden med nye rekkverksløsninger: Avventes, utføres tidligst i 2019.
Oppgradering av porttelefonanlegget: Avventes.
Utskiftning brannsikringsutstyr i leilighetene, utføres i 2018.
Kartlegge originale byggetegninger elektronisk: Dette er bestilt og blir levert høsten 2017.
Nedgravd søppelanlegg: Planlegges utført i 2018 etter vedtak i generalforsamlingen..
Ventilasjonsanlegg, ettersyn og vedlikehold: Planlegges utført i 1 halvår 2018, antatt kostnad 300 000,-.
Legge til rette for lading av El-biler: Dette planlegges behandlet på generalforsamlingen i 2018.
Neste styremøte er berammet til 09.11.2017Styret ønsker alle beboere en riktig fin høst :-)

******************************************************************************************************


Styret informerer nov/des 2016
Publisert av Styret den 14/12/2016
Borettslaget styre ønsker å holde andelseierne oppdatert på de saker som styret jobber med.

Nedenfor vil dere finne en kort orientering om de viktigste sakene som pågår for tiden.1. Rehabiliteringsarbeidene.

Det er sist ukegjennomført overtakelsesbefaring i forhold til den siste del av rehabiliteringen. Vi er veldig fornøyd med resultatet men det er imidlertid noen få saker som må følges opp til våren. Bl.a. må 2 av blomsterkassene tømmes for planter/jord før nytt avløpsrør monteres.

Styret planlegger rehabilitering eller utskiftning av heisen til neste år. Vi har i den forbindelse innhentet tilbud på bistand til å gjennomføre dette arbeidet fra flere heiskonsulentfirmaer.2. Ras og utgliding mot øst.

Som de fleste av dere har registrert, så medførte vind og nedbør sist uke at deler av fjellet og noen trær i området øst for blokka raste ut og noen av de store steinene stoppet ikke før de nådde svalgangen i 1 etasje. Styret har fått Oslo kommune (grunneier) på banen. De er nå i ferd med å rydde opp etter at de har befart og foretatt en vurdering av fare for ytterligere ras/utgliding. Styret har sørget for at noen av de mest utsatte trærne nå er felt, slik at dette nå ikke lenger utgjør noen stor fare for eiendommen og beboerne.3. Hundehold

Styret har mottatt flere klager på hundehold i borettslaget. Som sikkert de fleste av dere har registrert ved forskjellige oppslag i inngangspartiet, heisen osv. Styret ser alvorlig på denne saken men regner med at det påklagede hundeholdet bedrer seg og fortsetter i tråd med borettslagets husordensregler.

Styret vil understreke at dette ikke er noe generelt misnøye mot hunder og hundeiere i borettslaget. Vi oppfatter at sjenansen kun gjelder en av de mange hundene i borettslaget.

Vi ønsker ikke at oppgang og heis benyttes til oppslag av ulik art. Denne type oppslag vil bli fjernet straks de oppdages.

4. HMS

Styret følger opp HMS arbeidet på hvert styremøte.

Vi er i ferd med å lukke alle de påpekte sakene og vil i den nærmeste fremtid sørge for å få på plass serviceavtale på nødlys og brannvarslingsanlegg. I tillegg blir det sørget

for at defekt bryter til varmekabler må byttes og at feil på et nødlys ved garasjeport blir utbedret.

Når det gjelder brannsikkerhet, så vil det bli fordelt informasjon om vedlikehold av pulverapparat og skifte av batteri til røykvarsler en av de første dagene.5. Kameraovervåking

Med bakgrunn i den siste tidens hendelser med innbrudd og tyverier i bod etasjene, har styret besluttet å sikre eiendommen og beboerne ved montering av overvåkningskameraer tilknyttet inngangsparti/garasjeport samt innganger til bod arealene. Sikkerhetsgruppen AS vil sørge for at dette registreres i datatilsynet og at overvåkningen skiltes forskriftsmessig.6. Etablering av parkeringsplass for el bil(er)/ladbare hybridbiler

Styret har mottatt forespørsel om å legge til rette for ladepunkter for lading av El bil og ladbar hybrid. Styret ønsker å legge til rette for at andelseierne i borettslaget kan benytte EL bil/ladbar hybrid. Vi har derfor besluttet at garasjeplassene nr. 16 og 17 avsettes til ladeplasser. Disse tilbys til leie for andelseiere som trenger lading mot et mnd. tillegg til vanlig garasjeleie på kr. 250,- for dekning av strømforbruk. Dersom interessen blir større, vil styret vurdere å legge til rette for flere ladeplasser i garasjen. Det innhentes tilbud fra autorisert elektrikerfimra for etablering av disse plassene.

7. Kommende styremøter og generalforsamaling 2017

Styremøter:

18.01.2017 kl. 17:15

15.02.2017 kl. 17:15

22.03.2017 kl. 17:15Generalforsamling:

26.04.2017 kl. 18:00Styret ønsker alle beboere en riktig god og fredfull julNovember 2016

Styret i Stallerudveien 119 BRL
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;